Τα κύρια σημεία είναι τα παρακάτω:

 Στις δηλώσεις, οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν τα στοιχεία τους και τον αριθμό αδείας.

Δεν γίνεται έλεγχος εάν αυτοί είναι ταμειακά ενήμεροι στο Ο.Ε.Ε., καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη σχετική με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος διάταξη.

Είναι ενεργοί οι λογιστές φοροτεχνικοί των οποίων οι άδειες είναι σε ισχύ, δηλαδή δεν έχουν ανακληθεί για πειθαρχικά παραπτώματα κλπ.

Οι τυχόν εκκρεμότητες των λογιστών φοροτεχνικών με άδεια σε ισχύ ως προς τις ταμειακές υποχρεώσεις έναντι του Ο.Ε.Ε., δεν είναι λόγος για την εξαίρεση (από τους ενεργούς).

Δεν επιτρέπεται από καμία διάταξη η φραγή που έχετε δημιουργήσει με γνώμονα την ταμειακή τακτοποίηση των συνδρομών του προς το Ο.Ε.Ε..

Παρακαλούμε να άρετε τη συγκεκριμένη προϋπόθεση, χρειάζεται μόνο υπογραφή και ο αριθμός αδείας.

 Τέλος το Ο.Ε.Ε. έστειλε έγγραφο με αντίθετες απόψεις, το Υπουργείο δεν τις αποδέχεται.