Σχέδιο

τροποποίηση καταστατικού

 

ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρο 1.(1)

Επωνυμία – Έδρα

 

Συνιστάται Συνδικαλιστικό Σωματείο, με την επωνυμία «Ένωση Ελεγκτών,Λογιστών, Περιφέρειας Αττικής» και συντετμημένα Ε.Ε.Λ.Π.Α. με έδρα την Αθήνα.

Το Σωματείο συνενώνει όλους τους εργαζόμενους στις λογιστικές και ελεγκτικές εταιρείες και γραφεία, στις επιχειρήσεις παροχής οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και στις συναφείς επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και όλους όσους ασκούν κατά κύριο επάγγελμα τη Λογιστική και εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίαςή υποκρύπτουσα εξαρτημένη σχέση στα όρια της Περιφέρειας Αττικής,ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους και με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης) και εφ’ όσον παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης ενιαιοποίησης της δράσης των εργαζομένων και  της ανάγκης να υπάρχει μια και μόνη ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση σε επίπεδο περιφέρειας, οδήγησε στην ανάγκη προσχώρησης του Συλλόγου Λογιστών Πειραιά, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 27-11-2013.

 

Άρθρο 2ο(2)

Σκοποί και αρχές λειτουργίας

Βασικές αρχές του Σωματείου είναι:

Η ταξική ενότητα των εργαζόμενων, όλης της εργατικής τάξης και η ανεξαρτησία του σωματείου από το κράτος και τους εργοδότες. Η εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών του Σωματείου τόσο για την λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων όσο και για τον έλεγχο της Διοίκησης και των άλλων οργάνων. Η οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία του σωματείου.

Σκοποί του Σωματείου Ένωσης είναι :

Η με κάθε πρόσφορο μέσο κατοχύρωση, προώθηση, διεύρυνση και προάσπιση των εργασιακών, οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.

Η κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης εργασίας, η εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας στις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και υποκαταστήματα που υπάγονται στο πεδίο δράσης του. Να αγωνίζεται για την εξασφάλιση καλύτερων όρων, συνθηκών εργασίας και αμοιβής με την βελτίωση της Εργατικής Νομοθεσίας και την επαγρύπνηση για την εφαρμογή της, κύρια δε την εξασφάλιση και αποδοχών εν γένει προσαρμοσμένων στις εκάστοτε ανάγκες της ζωής των εργαζομένων. Η βελτίωση της θέσης των μελών από άποψη κοινωνικής ασφάλισης εν γένει και η προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα οποιουδήποτε ταμείου, έχει σχέση με τα ασφαλιστικά δικαιώματα των μελών μας. Η αναγνώριση και κατοχύρωση του λογιστικού επαγγέλματος.

Η ανύψωση του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του. Η ψυχαγωγία αυτών, καθώς και η  προστασία και διεύρυνση των συνδικαλιστικών, πολιτικών και δημοκρατικών ελευθεριών τους.

Η Ένωση αγωνίζεται για την εξάλειψη της ανεργίας και την κάλυψη των ανέργων και των υποαπασχολούμενων, και καλύπτει όλους όσους αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος καταστατικού.

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος και δεσμών αγωνιστικής αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του σωματείου, με στόχο την ανάπτυξη της ταξικής ενότητάς τους, ανεξάρτητα από φύλο, εθνικότητα, Θρήσκευμα, ηλικία, ειδικότητα, εργασιακή σχέση και επίπεδο σπουδών, για την από κοινού προώθηση των σκοπών του σωματείου.

Η αλληλεγγύη και η συνεργασία με άλλα εργασιακά σωματεία της χώρας μας και διεθνώς, με τους εργάτες όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου, για την υπεράσπιση των κατακτήσεών τους, τη διεκδίκηση και κατάκτηση των κάθε φορά νέων σύγχρονων και δίκαιων αιτημάτων τους, την υπεράσπιση της ειρήνης και την ενεργό συμμετοχή στους αγώνες που προωθούν τα κοινά συμφέροντα της εργατικής τάξης και γενικότερα όλων των εργαζομένων. Να παρακολουθεί και να εξετάζει όλα τα εργατικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Να οργανώνει και να καθοδηγεί ταξικά και ενιαία τους αγώνες των εργατοϋπάλληλων του κλάδου για την επίλυση των προβλημάτων, για την καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσης τους.

Να διαφωτίζει τους εργαζόμενους του κλάδου για τον ιστορικό τους ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας, για τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, για την πραγματική τους θέση στην κοινωνία και τα συμφέροντά τους, για την ταξική συνειδητοποίησή τους, της ταξικής ενότητας και πάλης απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο και τους εκπροσώπους του.

Άρθρο 3ο(2)

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

 

Η εγγραφή των συναδέλφων και η συσπείρωση τους σε μια ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση – σωματείο και η δραστήρια συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του για την διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων.

Οι επιτροπές της Ένωσης στους χώρους εργασίας, οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στις μικρές επιχειρήσεις, οι σωματειακές Επιτροπές, η επιτροπή νέων, ανέργων, πολιτισμού κ.α. αναπτύσσουν δραστηριότητα και βοηθούν την Διοίκηση και τη δράση της Ένωσης.

Η συγκρότηση από το Κεντρική Διοίκηση Επιτροπών επεξεργασίας και μελέτης επιστημονικών, επαγγελματικών και άλλων θεμάτων του κλάδου, καθώς και η συγκρότηση Παραρτημάτων, Σωματειακών Ομάδων και Επιτροπών στους τόπους δουλειάς των μελών σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή από αντιπροσώπους εργαζομένων σε διάφορες επιχειρήσεις, από μέλη όλων των ειδικοτήτων, από νέους, γυναίκες, ανέργους, μετανάστες κλπ, σαν βοηθητικά όργανα της Διοίκησης της Ένωσης.

Συμμετέχει στον συνολικό αγώνα για την βελτίωση της θέσης και του βιοτικού επιπέδου όλων των εργαζόμενων,με τελικό στόχο την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.Εκδίδει και κυκλοφορεί ενημερωτικά έντυπα και εφημερίδα. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Ένωση προβαίνει στην ίδρυση και βιβλιοθήκης, στην οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων,μαθημάτων, συγκεντρώσεων και εκδρομών, έκδοση εντύπων, συγκρότηση επιτροπών επεξεργασίας επιστημονικών και επαγγελματικών θεμάτων, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στο επάγγελμα.  

Παρέχει οικονομική ενίσχυση σε οργανώσεις στο πλαίσιο των αρχών του σωματείου.

Το Σωματείο ανήκει οργανωτικά στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών. Μπορεί να γίνει μέλος σε διεθνή ή ευρωπαϊκή κλαδική Ομοσπονδία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης.

Άρθρο 4ο  (3)

ΜΕΛΗ – ΠΟΡΟΙ

Μέλος του σωματείου γίνεται κάθε πρόσωπο που εργάζεται με εξαρτημένη εργασία στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα και εθνικότητα, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης του και με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (μόνιμοι ή έκτακτοι, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης), ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή την εξειδίκευση που έχουν, ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών, στους εργοδότες του άρθρου 1.καθώς και όποιος ασκεί κατά κύριο επάγγελμα τη Λογιστική και εργάζεται με εξαρτημένη εργασία ή υποκρυπτουσα εξαρτημένη σχέση εργασίας στα όρια της Περιφέρειας Αττικής ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής του και με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (μόνιμοι ή έκτακτοι, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης) και εφ’ όσον παρέχει τις υπηρεσίες του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν σπουδαστές – φοιτητές δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών, που εργάζονται ή κάνουν πρακτική άσκηση στους παραπάνω εργοδότες (όπως στο άρθρο 1 του παρόντος καταστατικού) ή έχουν αποφοιτήσει από σχολές Οικονομικής και λογιστικής κατεύθυνσης και παραμένουν άνεργοι και όποιος εργαζόμενος μετά την απόλυσή του παραμένει άνεργος.

Μέλη της Ένωσηςμπορούν να εγγραφούν:

Εφόσον αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Οι μαθητές των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών εφόσον έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και ειδικεύονται σε κάποια ειδικότητα του κλάδου .

Για την εγγραφή κάποιου μέλους στην Ένωση πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς την Διοίκηση, όπου αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας (διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός του βιβλιαρίου ΙΚΑ, ημερομηνία γέννησης, μόρφωση, σπουδές, ειδικότητα, ξένες γλώσσες, επωνυμία και διεύθυνση εργασίας.

Τα μέλη καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής και συνδρομή όπως αυτή αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

Το ποσόν της  εγγραφής και  της συνδρομής μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Της μηνιαίας συνδρομής απαλλάσσεται κάθε μέλος που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία και κάθε άνεργο μέλος.

Εργαζόμενος που εργάζεται στους παραπάνω εργοδότες του άρθρου 1, αποκτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους τριάντα μέρες μετά από την υποβολή της αίτησης εγγραφής του στα μητρώα του σωματείου στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί νωρίτερα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να γίνουν οι ορκωτοί ελεγκτές και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων και εργοδοτών του άρθρου 1, που λόγω της θέσης τους στην παραγωγική διαδικασία αναλαμβάνουν ρόλο Διοίκησης.Η Κεντρική Διοίκηση εξετάζει κατά περίπτωση προβλήματα που προκύπτουν στην αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος και όσον αφορά λογιστές και άλλα πρόσωπα που έχουν διευθυντικό ρόλο.

Η αίτηση υποβάλλεται στην Κεντρική Διοίκηση ή στο Τοπικό Παράρτημα.

Η Κεντρική Διοίκηση ή το Δ.Σ. του Τοπικού Παραρτήματος (ΤΠ), όταν το υποψήφιο μέλος έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι υποχρεωμένο να κάνει την εγγραφή του στα μητρώα μελών, εντός (30) τριάντα ημερών.

Την απόφαση αποδοχής της εγγραφής, αναλαμβάνει η Κεντρική Διοίκηση. Εργαζόμενος ή εργαζόμενη που απορρίπτεται η αίτησή του μπορεί να υποβάλλει ένσταση στην Κεντρική Διοίκηση για την οποία αποφασίζει τελεσίδικα η πρώτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης της Διοίκησης, μέχρι την ανάκλησή της από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5ο   (6)

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

 

Α. Δικαιώματα

2.Τα μέλη της Ένωσηςπου τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:
α) να παίρνουν μέρος στις Συνελεύσεις και να ασκούν έλεγχο στις πράξεις της Κεντρικής Διοίκησης, ή του Δ.Σ. του Τ.Π.
β) να ζητούν την εφαρμογή των σκοπών της Ένωσης

γ) να αποφασίζουν για κάθε πρόταση στις Γ.Σ.
δ) να εκλέγουν και να εκλέγονται
ε) να ανήκουν μόνο σε ένα Τ.Π., είτε του χώρου εργασίας, είτε στον τόπο κατοικίας του.

στ) να μεταγράφονται από Τ.Π. σε άλλο Τ.Π. με την ίδια ημερομηνία αρχικής εγγραφής και όλα τα δικαιώματά τους. Η παραπάνω μεταγραφή δεν επιτρέπεται να γίνεται από την προκήρυξη της Γ.Σ. για τη διενέργεια εκλογών και μέχρι το τέλος των εκλογών.
ζ) να ψηφίζουν για τα όργανα της Ένωσης και για αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες Ενώσεις όπου αποφασίζει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
η) να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Συνδικάτου
θ) να ζητούν την μεσολάβηση, συμπαράσταση και εκπροσώπησή τους από την Διοίκηση της Ένωσης ενώπιον των Δικαστηρίων, των Επιθεωρήσεων Εργασίας και Αρχών και ενώπιον των Εργοδοτών για τη ρύθμιση ζητημάτων και διαφορών που ανακύπτουν στη δουλειά τους ανάμεσα σ’ αυτούς και τους εργοδότες.

Να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης και τους αντιπροσώπους του σωματείου σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Β. Υποχρεώσεις

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις.

Να καταβάλουν τη μηνιαία συνδρομή τους, που ορίζεται και με την αίτηση εγγραφής τους. Να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής.

Τα μέλη του Σωματείου που είναι σοβαρά ασθενείς ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή είναι άνεργοι, απαλλάσσονται της υποχρέωσης της συνδρομής για όσο χρόνο διαρκεί η ασθένεια ή η θητεία ή η ανεργία τους και για αυτό το διάστημα θεωρούνται οικονομικά εντάξει.

Να προσέρχονται ανελλιπώς στις Γενικές Συνελεύσεις και να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους, να κάνουν προτάσεις, υποδείξεις και γόνιμη και εποικοδομητική για τα συμφέροντα των μελών κριτική στη Διοίκηση για τις πράξεις και τις παραλείψεις της.
Η συμπεριφορά τους να είναι σύμφωνη με τους Σκοπούς της Ένωσης και να επιδεικνύουν επαγγελματική αλληλεγγύη, δηλαδή να μην προβαίνουν σε πράξεις και παραλείψεις επιζήμιες για συναδέλφους τους και αντίθετες στους σκοπούς της Ένωσης. Να τηρούν το καταστατικό.

Άρθρο 6ο (5)  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Τα μέλη της Ένωσης χάνουν την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης και διαγράφονται από το Μητρώο Μελών, όταν αλλάξουν επάγγελμα και η εργασία τους δεν έχει σχέση με αυτό που ορίζει το παρών καταστατικό ή γίνουν εργοδότες. Διαγράφονται από το Μητρώο Μελών τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων του άρθρου 1 που λόγω της θέσης τους στην παραγωγική διαδικασία αναλαμβάνουν ρόλο Διοίκησης. Διαγράφονται όταν προβάλουν φασιστικές αντιλήψεις.

Άρθρο 7ο(7)Πόροι του Σωματείου

Πόροι της Ένωσης είναι οι μηνιαίες συνδρομές των μελών, το δικαίωμα εγγραφής, οι εν γένει καταβολές των μελών και οι δωρεές προς την Ένωση, καθώς και οι εισπράξεις από εκδρομές, λαχειοφόρου αγοράς, από διαλέξεις, γιορτές, συναυλίες, εκδόσεις, εφημερίδες, ή από άλλες παραπλήσιες εκδηλώσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ένωσης

H περιουσία άλλου σωματείου που προσχωρεί και εντάσσεται στην Ένωση. Κάθε νόμιμο έσοδο που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. H υποβοήθηση από τον ΟΑΕΔ (πρώην Εργατική Εστία)ή άλλους οργανισμούς μέχρι την κατάργησή τους. Τα έσοδα από την έκδοση και κυκλοφορία εφημερίδας, περιοδικού ή άλλων βιβλίων και εντύπων από την Ένωση.

Η μηνιαία συνδρομή των μελών της Ένωσης ορίζεται ενάμιση (1,5) ευρώ, το δικαίωμα εγγραφής σε δύο (2) ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν ελεύθερα να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8ο (8)Γενική Συνέλευση

 

Την Γ.Σ. αποτελούν όλα τα ενεργά μέλη κατά την ημέρα της σύγκλησής της, με την προσωπική τους παρουσία, μη επιτρεπόμενης της εκπροσώπησης απόντος μέλους με εξουσιοδότηση. Μέλη ενεργά θεωρούνται όσα δεν οφείλουν περισσότερες από έξι (6) μηνιαίες συνδρομές. Για τον υπολογισμό των έξι μηνών, πρώτη συνδρομή θεωρείται η συνδρομή του μήνα που τρέχει, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης, αποφασίζει για τις υποθέσεις αυτής, για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης, εγκρίνει την διαγραφή μελών, τον οικονομικό απολογισμό της Διοίκησης και τον προϋπολογισμό, απαλλάσσει ή καταλογίζει ευθύνες στη Διοίκηση. Την Γ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ. τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο, έκτακτα δε όταν το επιβάλλει ανάγκη. Επίσης το Δ.Σ. συγκαλεί υποχρεωτικά την Γ.Σ. εάν ζητήσει την σύγκλησή της το 1/10 των ενεργών μελών με έγγραφη αίτησής τους, στην οποία αναγράφονται τα θέματα συζήτησης, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ως άνω αίτησης.

Διαφορετικά η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται σύμφωνα με το  άρθρο 96 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα.

Η σύγκληση γίνεται με ανακοινώσεις ή προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται σ’ όλα τα μέλη τουλάχιστον οκτώ (5) μέρες πριν.

 

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε 7ημέρες στην οποία απαιτείται απαρτία 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία τότε σε 7 ημέρες συγκαλείται Τρίτη Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Αφού διαπιστωθεί απαρτία ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. Μετά από αυτά η Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρό της και πρακτικογράφο.

Ο Πρόεδρος της  Γ.Σ. προΐσταται των εργασιών της, δίνει τον λόγο στους αιτούντες και μεριμνά για την καλή διεξαγωγή και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση απολογισμού, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας.

Η έκτακτη Γ.Σ. ακολουθεί την τακτική σε θέματα απαρτίας και διαδικασίας. Για τη σύγκλησή της δεν απαιτείται ο χρόνος προειδοποίησης της τακτικής, αλλά ο απόλυτος αναγκαίος για την ενημέρωση των μελών

Η Γ.Σ. με αποφάσεις της δύναται να αυξομειώνει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και μηνιαίας συνδρομής των μελών.

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (9)

Τα  πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ.Σ. τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, υπογεγραμμένα από τον πρακτικογράφο και τον Πρόεδρο της Γ.Σ. καθώς και σε ηχογραφημένη μορφή.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

Άρθρο 9ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (10)

 

Η Ένωση για να οργανώνει την δραστηριότητά της και να αναπτύσσει καλύτερα την δράση της και την δημοκρατική εσωτερική της λειτουργία έχει τα εξής όργανα:

1.    Την Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης που αποτελεί και το κυρίαρχο όργανο και τις Συνελεύσεις των Τ.Π..

2.    Την 15μελή (δεκαπέντε) Κεντρική Διοίκηση και Τα Δ.Σ. των Τοπικών Παραρτημάτων.

3.    Την 5μελή Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και τις Ελεγκτικές Επιτροπές των Τ.Π.

4.    Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης.

Μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου ή της Γενικής Συνέλευσης να συγκροτεί και βοηθητικά όργανα:

   

Τις Σωματειακές Επιτροπές.

Το Γενικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Επιτροπή νέων

Επιτροπή Γυναικών

Επιτροπή Πολιτισμού

Επιτροπή Αθλητισμού

Επιτροπή Ανέργων

Επιτροπή Εξελίξεων στην εργατική νομοθεσία

Επιτροπή Εξελίξεων στην φορολογική νομοθεσία

Επιτροπή και ταμείο αλληλεγγύης.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1.Ή Ένωση διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση, που την απαρτίζουν δεκαπέντε (15) μέλη.

2.Μαζί με τα δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη της Κεντρικής Διοίκησης αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται όλα τα υπόλοιπα μέλη με βάση το ψηφοδέλτιο και τη σειρά επιλογής τους. Εάν κενωθεί θέση από την Κεντρική Διοίκηση, ύστερα από την εξάντληση του πίνακα των αναπληρωματικών, η Κεντρική Διοίκηση συνεχίζει τις εργασίες της μέχρι να λήξει η θητεία της, εφ’ όσον μετέχουν σ’ αυτήν τουλάχιστον οκτώ 8 μέλη, διαφορετικά τούτο οφείλει να προκηρύξει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Κεντρικής Διοίκησης.

3. Η Κεντρική Διοίκηση αμέσως μετά την εκλογή και ανακήρυξή της από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου συνέρχεται και εφόσον παρίστανται οκτώ 8 τουλάχιστον σύμβουλοι συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία τον Πρόεδρο τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα,τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Κοσμήτορα,τον Υπεύθυνο Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

4.Η Κεντρική Διοίκηση συνεδριάζει μια φορά το μήνα ή έκτακτα όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον πέντε (5) σύμβουλοι με αίτησή τους στην οποία οφείλουν να γράφουν τους λόγους και τα προς συζήτηση θέματα.

6.Η Κεντρική Διοίκηση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα οκτώ (8) από τα μέλη του και μετέχει οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Α’  ή Β’ Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου ή του Αναπληρωτή αυτού.

7.Η Κεντρική Διοίκηση εφαρμόζει το καταστατικό της Ένωσης και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Αποφασίζει και ενεργεί για κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει την Ένωση, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, και οικονομικό απολογισμό και θέτει αυτούς για έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Συγκαλεί με αποφάσεις της τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές του.

8.Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης: α) είναι αλληλέγγυα και υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υπηρεσιών και καθηκόντων τους από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων β) δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση της Κεντρικής Διοίκησης, που δεν ήταν παρόντα ή ήταν παρόντα και διαφώνησαν και η διαφωνία τους γράφτηκε στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κεντρικής Διοίκησης.

9.Η Κεντρική Διοίκηση για την καλύτερη επαφή και λύση των προβλημάτων στον τόπο κατοικίας και δουλειάς μπορεί να δημιουργεί Σωματειακές Επιτροπές που καθοδηγούνται από αυτήν.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέσα στα πλαίσια της Ένωσης λειτουργεί το Γενικό Συμβούλιο, που αποτελείται από:

1.    Την 15μελή Διοίκηση.

2.    Την 5μελή Εξελεγκτική Επιτροπή.

3.    Τους Προέδρους και Γραμματείς των τοπικών παραρτημάτων.

4.    Τους Προέδρους και Γραμματείς των Σωματειακών Επιτροπών.

5.    Τους Αντιπροσώπους της Ένωσης για τα δευτεροβάθμια όργανα.

Το Γενικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Συνεδριάζει μετά από απόφαση της Διοίκησης. Ασχολείται με τα θέματα που εισηγείται ο Πρόεδρος της Ένωσης που προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.

Οι αποφάσεις του παίρνονται με σχετική ψηφοφορία και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για την Διοίκηση.

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Μέσα στα πλαίσια της Ένωσης μπορούν να λειτουργούν Επιτροπές κατά χώρο ή ειδικότητα, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της διοίκησης.

Οι Επιτροπές αυτές έχουν σαν σκοπό να συσπειρώνουν μέσα στα πλαίσια της Ένωσης τους συναδέλφους αυτού του χώρου η αυτής της ειδικότητας, να βοηθούν στην οργάνωση των ανέργων, να παρεμβαίνουν στους τόπους δουλειάς και κατοικίας και να μεταφέρουν τα προβλήματα των συναδέλφων.

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (10)

 

Τα μέλη της Διοίκησης είναι μετακλητά, προσωπικά και αλληλέγγυα, υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Ένωσης.

1.    Δεν ευθύνονται για αποφάσεις της Διοίκησης που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που απουσίαζαν ή παριστάμενα διαφώνησαν και η διαφωνία γράφτηκε στα πρακτικά.

2.    Όταν μέλη της Διοίκησης απουσιάζουναδικαιολόγητα από οκτώ (8) τακτικές συνεδριάσεις αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς του συνδυασμού που εκλέχθηκαν.

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (13)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις του, θέτει τα  ζητήματα σε  ψηφοφορία, καταρτίζει σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και ορίζει τον εισηγητή εκάστου θέματος. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο από την Ένωση.

Εκπροσωπεί την Ένωση κατ’ εντολή του Δ.Σ. στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της, ενώπιον γενικά κάθε Δικαστικής ή Δημόσιας Αρχής και κάθε τρίτου. Υπογράφει τα  εντάλματα πληρωμών. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Α΄ Αντιπρόεδρος. Κωλυομένου δε και αυτού ο Β΄ Αντιπρόεδρος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ

Οι Αντιπρόεδροι πέρα από τα γενικά τους καθήκοντα σαν μέλη της Κεντρικής Διοίκησης αναπληρώνουν κατά σειρά τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Ο Α’ Αντιπρόεδρος επί πλέον επεξεργάζεται σε συνεργασία με τον διορισμένο, ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης νομικό Σύμβουλο του Συνδικάτου, τα νομικά του Συνδικάτου και κάνει τις σχετικές εισηγήσεις στην Κεντρική Διοίκηση. Σε περίπτωση που μένει κενή η θέση του Προέδρου συνέρχεται έκτακτα η Διοίκηση μέσα σε οκτώ (8) μέρες συγκαλούμενη από τον Α’ Αντιπρόεδρο και εκλέγει από τα μέλη της το νέο Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα του ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο ο Β΄ Αντιπρόεδρος.

 

Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου (14)

Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει τις υποθέσεις της Ένωσης, τηρεί τα  πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. την αλληλογραφία, το πρωτόκολλο, κρατεί το αρχείο και την σφραγίδα της Ένωσης, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο της  Ένωσης. Ο αναπληρωτής Γ. Γραμματέας βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του και τον αναπληρώνει όταν κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητές του.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ‑ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Οργανωτικός Γραμματέας φροντίζει για τη σύνδεση του Δ.Σ. με τα παραρτήματα, τα ενημερώνει για τις αποφάσεις του και φροντίζει για το συντονισμό της δράσης. Επίσης ενημερώνει το Δ.Σ. για τη λειτουργία και δράση τους. Ο Οργανωτικός Γραμματέας έχει την ειδική ευθύνη της τήρησης, παρακολούθησης και σωστής ενημέρωσης του Μητρώου Μελών της Ένωσης.

Λοιπά αξιώματα Διοικητικού Συμβουλίου (15)

 

Ο Ταμίας της Ένωσης ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις, λαμβάνει και φυλάσσει τα δικαιολογητικά των δαπανών, τηρεί τα λογιστικά βιβλία και το Μητρώο των μελών της Ένωσης. Ευθύνεται για την ασφαλή φύλαξη των χρημάτων και λοιπών παρεμφερών περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα  διπλότυπα εισπράξεων. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. ανακοινώνει το  υπόλοιπο του Ταμείου. Ο Ταμίας θα κρατάει υποχρεωτικά α) αναλυτικό βιβλίο εσόδων – εξόδων, β) βιβλίο ταμείου. Ο Ταμίας υποχρεούται κάθε μήνα να ενημερώνει τον Οργανωτικό Γραμματέα για τα μέλη που πλήρωσαν την συνδρομή τους, ώστε να ενημερώνει και εκείνος με τη σειρά του αμέσως το Μητρώο των μελών. Επίσης υποχρεούται σε κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Διοίκησης, να ενημερώνει τα μέλη πάνω στα οικονομικά της Ένωσης και να δίνει κάθε σχετική πληροφορία. Ο Ταμίας προετοιμάζει και φέρνει για έγκριση στην Κεντρική Διοίκηση τον ισολογισμό και προϋπολογισμό της ένωσης. Υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία στην Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και να θέτει τα βιβλία του στη διάθεσή της για έλεγχο εφ’ όσον του τα ζητήσουν γι αυτό. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης θα καθορίσει πόσα χρήματα μπορεί να κρατά στα χέρια του ο Ταμίας.

Τα άλλα υποχρεούται να τα καταθέσει στο όνομα της Ένωσης σε Τράπεζα- Ταμιευτήριο ή όπου αλλού η Κεντρική Διοίκηση αποφασίζει. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία και τον, την Πρόεδρο, ή με εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από ταμία και πρόεδρο σε τρίτο πρόσωπο.Όταν ο Ταμίας κωλύεται στα καθήκοντα του τον αναπληρώνει μέλος της Διοίκησης το οποίο ορίζεται με απόφασή του.

Τέλος ο Ταμίας διαχειρίζεται τον λογαριασμό του Ταμείου Αλληλοβοηθείας της Ένωσης και όλα τα θέματα που έχουν σχέση με αυτό.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ, οργανώνει σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ. Σ. γιορτές, εκδρομές, διαλέξεις κλπ., επιμελείται των γραφείων, του εντευκτηρίου, της βιβλιοθήκης και των συναφών με αυτά περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης. Προΐσταται επίσης του υπαλληλικού προσωπικού της. Μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή του και τη συγκρότησή της Κεντρικής Διοίκησης σε σώμα, παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης και έχει ακέραιη την ευθύνη για αυτά, ενημερώνει το βιβλίο περιουσίας της Ένωσης στο οποίο θα καταγράφει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης και κάθε μεταβολή.

Ο υπεύθυνος Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνος για την προβολή της Ένωσης, των σκοπών της και των διεκδικήσεων στα ΜΜΕ και σε άλλες αρχές, με δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου, ανακοινώσεις, ενημερωτικά έντυπα. Έχει την ευθύνη της επαφής και επικοινωνίας με άλλες τοπικές και διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς κλπ.

Το Δ.Σ. αν το κρίνει απαραίτητο συγκροτεί δίπλα στον υπεύθυνο συντακτική επιτροπή από μέλη της Ένωσης.

 

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (13)

 

Κατά τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται σε ειδικό για το σκοπό αυτό βιβλίο, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, πρακτικά για τις αποφάσεις αυτού και των γνωμών των τυχόν διαφωνούντων μελών κατ’ αίτησή τους, υπογραφόμενα από όλα τα παριστάμενα μέλη.

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών προ της προσαγωγής τους ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Γεν. Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.

 

 Άρθρο 10ο(16)

 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Μαζί με την Κεντρική Διοίκηση και κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο εκλέγονται για μία 2ετία, τρία (3) ή πέντε (5) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής αρμόδιας για τον έλεγχο της νομιμότητας και της πληρότητας των διαχειριστικών πράξεων της Κεντρικής Διοίκησης.

2. Αμέσως μετά την εκλογή τους τα μέλη της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται και εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο και Γραμματέα της.

3.Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή διενεργεί τον οικονομικό έλεγχο της Ένωσης. Ο έλεγχος διεξάγεται στο τέλος κάθε χρόνου ή και νωρίτερα, για να διαπιστωθεί ύστερα από εξονυχιστική και λεπτομερή έρευνα αν οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο μέσα στα περιθώρια του προϋπολογισμού και αν είχανε εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ελέγχεται η νομιμότητα και όχι η σκοπιμότητα των πράξεων της Διοίκησης. Στο τέλος του Ελέγχου συντάσσεται έκθεση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Διοίκηση. Στην περίπτωση διαπίστωσης διαχειριστικών ανωμαλιών ή σοβαρών παραβάσεων του Νόμου ή του Καταστατικού, η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να προτείνει στην Κεντρική Διοίκηση ή στη Γενική Συνέλευση την ποινική δίωξη του υπεύθυνου, την άμεση αντικατάστασή του από άλλο, καθώς και την αποκατάσταση τυχόν προσγενομένης στην Ένωση ζημίας. Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή ύστερα από έλεγχο οφείλει να συντάξει κάθε χρόνο έκθεση στην οποία φέρνει μπροστά στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για έγκριση. Η Κεντρική Διοίκηση οφείλει να θέτει στη διάθεση της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής οποτεδήποτε της ζητηθούν τα βιβλία διαχειρίσεως της και όλα τα στοιχεία των εν γένει δικαιολογητικών.

Για την με απαρτία συνεδρίαση της Ε.Ε. απαιτείται η παρουσία τριών τουλάχιστον μελών, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.

 

Άρθρο 11.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ (8)

Στη δεύτερη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, εκλέγεται από τη Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία συμπληρωμένη με δικαστικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρός της, θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Συλλογικών Οργάνων της Ένωσης (Κεντρικής Διοίκησης και Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής) και εκλογής αντιπροσώπων της Ένωσης για τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα.

Αμέσως μετά την εκλογή της η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, εκλέγει τον προεδρεύοντα αυτής, αναλαμβάνει καθήκοντα και παραλαμβάνει αμέσως από την Κεντρική Διοίκηση τα Μητρώα Μελών, τα ευρετήρια, το βιβλίο Ταμείου, τα μπλοκ αποδείξεων συνδρομών των Μελών και όλα εν γένη τα απαραίτητα για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στοιχεία.

Η εκλεγόμενη από τη Γ.Σ. πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή δέχεται τις υποβαλλόμενες από τους υποψήφιους για τα αξιώματα του Δ.Σ., Ε.Ε. και αντιπροσώπων στο ΕΚΑ, ΠΟΛ αιτήσεις υποψηφιότητας, ελέγχει την εκλογιμότητα των υποψηφίων και ανακοινώνει τα ονόματα τούτων προς τα μέλη με τοιχοκόλληση στα Γραφεία της ΕΕΛΠΑ και στο εκλογικό κατάστημα την προηγουμένη ημέρα των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει στην Γ.Σ. την ημέρα έναρξης των αρχαιρεσιών η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερο των τριών (3) και περισσότερο των (7)ή 10 ημερών από την Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για κάθε  ζήτημα που αφορά την προετοιμασία των αρχαιρεσιών.

Από τα ταμειακά εντάξει μέλη, όσοι επιθυμούν υποβάλλουν (2 ή 3) μέρες προ της διενέργειας των αρχαιρεσιών, γραπτή αίτηση για οποιοδήποτε αξίωμα θέλουν, αρκεί να έχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών εποπτεύει για την ομαλή, ανεπηρέαστη και σύμφωνη προς τον Νόμο και το Καταστατικό, διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να λάβει κάθε μέτρο που αυτή κρίνει απαραίτητο για τη διασφάλιση των εκλογών και τη μαζική συμμετοχή των μελών ακόμη και με διεξαγωγή αρχαιρεσιών σε χώρους δουλειάς, όπως επίσης και να αποφασίσει την παράταση των εκλογών για όσο χρόνο θεωρήσει απαραίτητο.

Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του μέλους, η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε, καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι του.

Κηρύσσει τη λήξη της ψηφοφορίας των αρχαιρεσιών και προβαίνει στη συνέχεια στη διαλογή των ψήφων και των σταυρών προτίμησης, παραλαμβάνει τις υποβαλλόμενες υπό των εκπροσώπων των συνδυασμών ή των υποψηφίων ενστάσεις και αποφαίνεται επ’ αυτών, τα δε αποτελέσματα των αρχαιρεσιών ανακοινώνει με τοιχοκόλληση στα Γραφεία της ΕΕΛΠΑ μέχρι και της μεθεπομένης ημέρας της λήξης των αρχαιρεσιών.

 Από την ημέρα εκλογής της Κεντρικής εφορευτικής επιτροπής μπορεί να συνεχίζονται οι εγγραφές με την σύμφωνη γνώμη, της καθώς και του απερχόμενου Δ.Σ. Τα γραμμένα μέλη μπορούν να τακτοποιούνται οικονομικά και κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών και να ψηφίζουν.

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με βάση το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι έδρες της Κεντρικής Διοίκησης, της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών αντιπροσώπων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό της Κεντρικής Διοίκησης ή της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Τα πηλίκα της διαίρεσης παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στην Κεντρική Διοίκηση ή την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφ’ όσον ήταν υποψήφιος για τη θέση. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται, μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται με τη διαίρεση των αριθμών εκείνων που ψηφίσανε έγκυρα δια του αριθμού των εδρών της Κεντρικής Διοίκησης ή της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής ή δια του αριθμού εκείνων που ψηφίσανε έγκυρα δια του αριθμού των εδρών της Κεντρικής Διοίκησης ή της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής ή δια του αριθμού των αναλογούντων αντιπροσώπων της Ένωσης για την Ομοσπονδία ή για το Εργατικό Κέντρο. Τα υπόλοιπα κατανέμονται μεταξύ των λαβόντων την βάση παραταξιακών συνδυασμών αναλόγως. Τα έξοδα των αρχαιρεσιών κανονίζονται από το απερχόμενο ΔΣ με τον πιο συμφέροντα τρόπο για την Ένωση. Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους. Κάθε συνδυασμός αναγγέλλεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με γραπτή κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κατά τις αρχαιρεσίες υποχρεούται να τηρήσει πρωτόκολλο των ψηφισάντωνκαι όλα τα σχετικά πρακτικά (ψηφοφορίας, διαλογής και ανακήρυξης).

Σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα της κάθε Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και της διαδικασίας των αρχαιρεσιών στα Τ.Π. ισχύει ότι προβλέπει το παρών καταστατικό και οι νόμοι για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

 Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δια μέσου της Ομοσπονδίας ή δια μέσου του Εργατικού Κέντρου. Η Γ.Σ. των μελών αποφασίζει για το μέσα από ποια από τις οργανώσεις αυτές θα γίνει η αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια. Για την απόφαση αυτή, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η παραπάνω δέσμευση του σωματείου ισχύει για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια οργάνωση που ψηφίσαν οι αντιπρόσωποι του στη δευτεροβάθμια οργάνωση που επιλέχθηκε.

Άρθρο 12.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Τα τοπικά παραρτήματα διοικούνται από Τοπικά Διοικητικά Συμβούλια(Τ.Δ.Σ).Τον αριθμό των μελών του Τοπικού Διοικητικού Συμβούλιου(Τ.Δ.Σ) του παραρτήματος τον καθορίζει με απόφαση της η Κεντρική Διοίκηση της Ένωσης.

Τα τοπικά παραρτήματα εκλέγουν τα Τοπικά Διοικητικά Συμβούλια (Τ.Δ.Σ),κατά την διάρκεια και παράλληλα με τις αρχαιρεσίες της Ένωσης. Επίσης εκλέγουν τους αντιπροσώπους του παραρτήματος για το Εργατικό Κέντρο της περιοχής στην οποία ανήκουν.

Η θητεία είναι όσο και η θητεία της Διοίκησης της Ένωσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη της Ένωσης της περιοχής ή του χώρου εργασίας. Την ευθύνη της ψηφοφορίας έχει η εφορευτική επιτροπή που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση και έχει την ευθύνη συνολικά για τις αρχαιρεσίες της Ένωσης ή μετά από απόφαση της Διοίκησης, εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από συνέλευση των μελών του παραρτήματος. Σε κάθε περίπτωση η ψηφοφορία διεξάγεται παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

Μέσα σε 8 μέρες από την εκλογή, παρουσία μέλους της κεντρικής Διοίκησης της Ένωσης, το Τοπικό Διοικητικό Συμβούλιο(Τ.Δ.Σ) εκλέγει Πρόεδρο, Γραμματέα και οικονομικό υπεύθυνο.

1. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης μπορούν να ιδρυθούν ή να διαλυθούν Τοπικά Παραρτήματα (Τ.Π.) με απόφαση της Κεντρικής του Διοίκησης. Με τη δημιουργία Τοπικού Παραρτήματος η Κεντρική Διοίκηση της Ένωσης ορίζει προσωρινό Δ.Σ. που προετοιμάζει και τις αρχαιρεσίες για να εκλεγεί το Τ.Δ.Σ. του παραρτήματος. Η έδρα του Τοπικού Παραρτήματος καθορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση της Ένωσης.

2. Τα Τ.Π. αποτελούν την τοπική οργάνωση της Ένωσης και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που τους δίνει το Καταστατικό. Φροντίζουν για όλα τα προβλήματα του κλάδου στην περιοχή δράσης τους. Τα Τοπικά Δ.Σ. (Τ.Δ.Σ.) προτείνουν στην κεντρική Διοίκηση την κήρυξη απεργίας και άλλων κινητοποιήσεων, η οποία αποφασίζει.


3. Η ιδιότητα του μέλους του Τ.Δ.Σ. δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Κεντρικής Διοίκησης Σωματείου.

4. Το Τ.Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα όπου κρατούνται πρακτικά. Οι αποφάσεις και προτάσεις τους κατατίθενται στην Κεντρική Διοίκηση της Ένωσης.

5. Ο Πρόεδρος του Τ.Δ.Σ. ή εκπρόσωπός της δύναται να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Διοίκησης της Ένωσης. Έχει δικαίωμα λόγου και προτάσεων, όχι όμως ψήφου.

6. Οι υποχρεώσεις των Παραρτημάτων είναι: α) νέες εγγραφές συναδέλφων, ενημέρωση του κλάδου για τα προβλήματα και οι κάθε είδους παρεμβάσεις γι’ αυτά β) καλύτερη οργάνωση, πάντα σε στενή συνεργασία και παρακολούθηση της Κεντρικής Διοίκησης, σε συντονισμό με αυτό και σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της Ένωσης και η υλοποίηση υποχρεωτικά όλων των αποφάσεων της Κεντρικής Διοίκησης γ) η μαζικοποίηση του Κλάδου και η παρουσία του στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Διοίκησης της Ένωσης δ) παρεμβαίνει για τα προβλήματα των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς.

7.Κάθε παράρτημα έχει βιβλία μητρώου μελών για τα μέλη της Ένωσης που είναι γραμμένα σε αυτό.

8.Οι εγγραφές γίνονται με τριπλότυπο και στέλνονται στην Ένωση για έγκριση και επικύρωση με αριθμό μητρώου.

9.Οι ετήσιες Γ.Σ. των Τ.Π. συγκαλούνται στην έδρα των Τ.Π. ή οπουδήποτε αποφασίσει το Τ.Δ.Σ. κάθε χρόνο, βρίσκεται δε σε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού, όπως και σύμφωνα με όλες τις διατάξεις του που αφορούν τις Γ.Σ.

10.Τα Τ.Δ.Σ. των Τ.Π. είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την κεντρική διοίκηση της Ένωσης για τις Γ.Σ. που θα πραγματοποιήσουν.

11.Αν το Τ.Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τοπική Γ.Σ. τότε η Κεντρική Διοίκηση της Ένωσης μπορεί με απόφασή του να συγκαλέσει τοπική Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή η τοπική Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει για την έκπτωση του Τ.Δ.Σ. του Τ.Π. και για τα θέματα που αφορούσε η τοπική Γ.Σ. που δεν συγκλήθηκε, καθώς και για την εκλογή νέου Τ.Δ.Σ.

12. Στη συζήτηση των θεμάτων στις Τοπικές Γ.Σ. περιλαμβάνονται και τα τοπικά προβλήματα. Οι αποφάσεις των Τοπικών Γενικών Συνελεύσεων πάνω σε Θέματα ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται στο Δ.Σ. της Ένωσης μέσα σε 10 μέρες.

Άρθρο 13Ο

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(Ταμείο Αλληλοβοήθειας – Αλληλεγγύης)

Η Ένωση έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικό κεφάλαιο για την ενίσχυση και βοήθεια των μελών του από ασθένειες, ατυχήματα ή άλλες έκτακτες περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό συστήνει επιτροπή που επιβλέπει και εξετάζει τις περιπτώσεις ενίσχυσης και τις εισηγείται στο Δ.Σ. το οποίο και αποφασίζει. Ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας της επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 14Ο

  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Η Ένωση γιορτάζει την 1η Μαΐου, μέρα Ταξικής Πάλης και Αλληλεγγύης των εργατών όλου του κόσμου με απεργία.

Άρθρο l5ο(18)

Γενικές διατάξεις

Η Ένωση έχει σφραγίδα σχήματος στρογγυλού, φέρει γύρω – γύρω τον τίτλο της  Ένωσης και στην μέση δύο χέρια ενωμένα, και το έτος ίδρυσης 1952.

Άρθρο 16ο(4) Επίτιμα

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Λ.Π.Α. μπορεί να ονομάζει επίτιμα μέλη όσους θα παρέχουν  με την δημόσια ή την ιδιωτική δράση τους αξιόλογες υπηρεσίες στην Ε.Ε.Λ.Π.Α.

Τήρηση Βιβλίων

Το Σωματείο έχει την υποχρέωση να τηρεί όσα βιβλία και στοιχεία ορίζει ο νόμος

Το ΔΣ μπορεί να αποφασίζει να τηρούνται οποιασδήποτε άλλα βιβλία και στοιχεία.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το παρόν Καταστατικό με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης μπορεί ύστερα από έξι (6) μήνες να τροποποιηθεί από μία έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση των μελών.

Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της ΕΕΛΠΑ ή τη συγχώνευσή της με άλλο υφιστάμενο Σωματείο, εάν δεν αποφάσισε γι’ αυτή η τακτική Γ.Σ. αποφασίζει έκτακτα Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 3/4 των παρισταμένων μελών. Για απαρτία όμως της Γενικής αυτής Συνέλευσης απαιτείται να  παρίστανται σε αυτή το ήμισυ τουλάχιστον των τακτικών μελών. Σε περίπτωση απόφασης διάλυσης του Σωματείου η περιουσία αυτού περιέρχεται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα. Σε περίπτωση διάλυσης παραρτήματος η περιουσία του περιέρχεται στην Ένωση.

Η Ένωση επίσης διαλύεται όταν παραμένουν λιγότερα από 20 μέλη ή αν συντρέχουν οι υπό του Νόμου οριζόμενοι λόγοι και κατά τη διαδικασία του άρθρου 99 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 17

Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και κάθε μέλος της Κεντρικής Διοίκησης μπορούν να παίρνουν αποζημιώσεις ή ημεραργίες και έξοδα παράστασης ή κίνησης, ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης εφ’ όσον απασχολήθηκαν με υποθέσεις της Ένωσης.

 

Άρθρο 18ο(20)

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συμπληρώνεται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών. Το παρόν καταστατικό τυπώνεται υποχρεωτικά και μοιράζεται.

Άρθρο 19ο

Το παρόν καταστατικό  αποτελεί τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού της Ένωσης, αποτελείται από  (…..) άρθρα, διαβάστηκε και εγκρίθηκε, αφού ψηφίστηκε κατά τροποποιούμενο άρθρο και στο σύνολό του με μυστική ψηφοφορία σήμερα στις 05 Δεκεμβρίου 2013 από την Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό.

 

Άρθρο 20ο

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Οι εργαζόμενοι μέλη των Σωματείων που θα αποφασίσουν την προσχώρησή τους στην Ένωση, εγγράφονται αυτόματα,  θεωρούνται παλιά μέλη και δεν πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής.

1.    Τα περιουσιακά  στοιχεία των σωματείων που θα αποφασίσουν την προσχώρησή τους στην Ένωση, μεταβιβάζονται στην Ένωση.

2.    Μέχρι να πραγματοποιηθούν οι επόμενες (από την διάλυση και την προσχώρηση αυτών των Σωματείων) Αρχαιρεσίες της Ένωσης, οι εκλεγμένες διοικήσεις των Κλαδικών Σωματείων αναγνωρίζονται ως Τ.Δ.Σ..

3.    Αποδέχεται την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Λογιστών Πειραιά για προσχώρηση στην ΕΕΛΠ και με βάση την απόφαση της Γ.Σ της ΕΕΛΠ συγκροτείται τοπικό παράρτημα στον Πειραιά και προσωρινό ΤΔΣ αποτελούμενο από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λογιστών Πειραιά, με τον ίδιο αριθμό και τα ίδια μέλη, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι επόμενος αρχαιρεσίες της ΕΕΛΠΑ.

4.    Τα μέλη του Σωματείου του Πειραιά που προσχωρεί στην ΕΕΛΠ, διατηρούν πλήρως τα δικαιώματα με βάση την αρχική τους εγγραφή, και τυχόν οφειλή συνδρομών που μπορεί να προϋπήρχε.

Κατηγορίες: Αποφάσεις ΔΣ