ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΟΛ)

Κάνιγγος 27, Τηλ. (210) 38 10 081, ΦΑΞ 33 06 776, 106 82, ΑΘΗΝΑ

Web site: pol.org.gr, Email: pol@otenet.gr

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

 1. I. Συμβαλλόμενα μέρη
 2. II. Πεδίο Εφαρμογής

 

 1. Στις διατάξεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αυτής, υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σχέση υποκρύπτουσας εξαρτημένης εργασίας στις λογιστικές εταιρείες και γραφεία, στις ελεγκτικές εταιρείες και γραφεία, στις επιχειρήσεις παροχής οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και στις συναφείς επιχειρήσεις, στα λογιστήρια εταιρειών, στα τμήματα εσωτερικού ελέγχου εταιρειών ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους και με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, με τη μορφή πρακτικής εξάσκησης, μέσω πάσης φύσεως προγραμμάτων απασχόλησης) και εφόσον παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 2. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται:

α) Οι Τράπεζες,

β) Το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., όταν η σχέση τους με τους μισθωτούς είναι σχέση Δημοσίου Δικαίου.

 1. Η εξαίρεση στην εφαρμογή αυτής της σύμβασης δεν ισχύει αν οι ειδικοί κανονισμοί που καθορίζουν τη σχέση εργασίας, επιτρέπουν την εφαρμογή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις αυτής της σύμβασης, εφαρμόζονται αν εξασφαλίζουν σύνολο αποδοχών ανώτερο απ’ αυτό που εξασφαλίζει, συνολικώς, η εφαρμογή των παραπάνω εσωτερικών κανονισμών.

III. Περιεχόμενο ειδικοτήτων

 1. Λογιστής θεωρείται:

– Οι πτυχιούχοι των Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ, που έχουν υπηρετήσει συνολικά σαν βοηθοί λογιστές επί πενταετία (5) προ ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί τριετία (3) μετά την λήψη αυτού,

– Οι πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομίας και Διοίκησης Α.Τ.Ε.Ι., που έχουν υπηρετήσει συνολικά επί εξαετία (6) σαν βοηθοί λογιστές πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί τριετία (3) μετά την λήψη του πτυχίου

– Οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών Ι.Ε.Κ. Οικονομίας και Διοίκησης, που έχουν υπηρετήσει συνολικά επί πέντε (5) έτη σαν βοηθοί λογιστές και

– Οι κάτοχοι πτυχίων λογιστή της ειδικής εξεταστικής επιτροπής του Ν.Δ. 1097/42 και 2628/53, οι απόφοιτοι μέσων εμπορικών σχολών, οικονομικών (εξαταξίων) Γυμνασίων ή Λυκείων, οικονομικού κλάδου των Τεχνικών Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, που υπηρέτησαν για δέκα έξι (16) χρόνια ως βοηθοί λογιστές μετά την αποφοίτηση τους.

– Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, που υπηρέτησαν για επτά (7) χρόνια ως βοηθοί λογιστές

Οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους με τα ως άνω περιγραφόμενα καθήκοντα και τους έχουν προσλάβει με την ειδικότητα του υπαλλήλου γραφείου, υποχρεώνονται να τους αλλάξουν ειδικότητα αναδρομικά σε λογιστή.

Οι λογιστές αμείβονται βάσει του πίνακα Α της παραγράφου IV.

Περιεχόμενο ειδικότητας

α. Αυτός που υπεύθυνα κατευθύνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος σε κάθε ιδιωτική επιχείρηση, εκμετάλλευση, ίδρυμα ή σωματείο, ή

β.  Αυτός που ενημερώνει βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, το ΕΓΛΣ και τα Ελληνικά αλλά και Διεθνή Πρότυπα.

γ. Συντάσσει και αναλύει ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις, καταρτίζει προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών

δ. Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης.

ζ. Εφαρμόζει διαδικασίες τη νομοθεσία που αφορά σε λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και εμπορικά θέματα

Τέτοια βιβλία θεωρούνται τα απλογραφικά και διπλογραφικά ως και αυτά στα οποία καταχωρούνται τα αναγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία και ισολογισμοί.

 1. Σαν βοηθοί λογιστές θεωρούνται: οι απασχολούμενοι με τις κατευθύνσεις και οδηγίες των υπεύθυνων λογιστών στα λογιστήρια (συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας στο τμήμα πιστωτικού ελέγχου και σε τμήμα ή χώρο άλλο, ο οποίος έχει οργανική σχέση με το λογιστήριο) για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, όπως και οι απασχολούμενοι με τη σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που έχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων στενά συνδεομένων με λογιστικά βιβλία, στα οποία, κατά πλήρη αντιγραφή ή περιληπτικά αυτά καταχωρούνται κατόπιν, ασχέτως του χρησιμοποιουμένου μέσου (χειρόγραφο, χρήση Η/Υ) με τις οδηγίες υπεύθυνου λογιστή, είτε τηρούντες διάφορα στοιχεία χρησιμεύοντα στο λογιστήριο (τιμολόγια, διπλότυπα εισπράξεων, εξωλογιστικό ημερολόγιο, ημερήσιες καταστάσεις συναλλακτικών πράξεων κλπ.), είτε απασχολούμενοι με την ενημέρωση καρτελών ή καταμέτρηση εμπορευμάτων μη αποκλειόμενης και της ανάθεσης από τον εργοδότη εκτέλεσης απ’ αυτούς και άλλων υπαλληλικών εργασιών για συμπλήρωση του νομίμου ωραρίου. Η απλή και μόνο καταμέτρηση εμπορευμάτων, όπως και η απλή και μόνο ενημέρωση των καρτελών περί των εισαγομένων και εξαγομένων ειδών, κατά την ποσότητα και το είδος αυτών, δεν προσδίδει στον εκτελούντα τις εργασίες αυτές εργαζόμενο, την ιδιότητα του βοηθού λογιστή.

Οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους με τα ως άνω περιγραφόμενα καθήκοντα και τους έχουν προσλάβει με την ειδικότητα του υπαλλήλου γραφείου, υποχρεώνονται να τους αλλάξουν ειδικότητα αναδρομικά σε βοηθό λογιστή.

Οι βοηθοί λογιστές αμείβονται βάσει του πίνακα Β της παραγράφου IV.

Μετά τη συμπλήρωση 7 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, οι βοηθοί λογιστές εντάσσονται στα κλιμάκιο 6-8 του πίνακα Α και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές.

Οι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων σχολών Ι.Ε.Κ. τμημάτων Οικονομίας και Διοίκησης, μετά τη συμπλήρωση 6 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, οι βοηθοί λογιστές εντάσσονται στο κλιμάκιο 6-8 του πίνακα Α και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές.

 1. Ελεγκτές θεωρούνται

Εξωτερικοί: συμβάλλουν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύουν οικονομικοί οργανισμοί για το αν απεικονίζουν την οικονομική τους πραγματικότητα. Ξεκινούν μισθολογικά από τον πίνακα Β της παραγράφου IV. Οι απόφοιτοι ΑΕΙ όταν συμπληρώσουν τρία (3) έτη προϋπηρεσίας, συνεχίζουν μισθολογικά στον πίνακα Α της παραγράφου IV.

Εσωτερικοί: ορίζουν τις διαδικασίες και τις αρχές για να γίνει μια συναλλαγή. Σκοπός του ελέγχου είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου και η καλύτερη οικονομική απόδοση στη λειτουργία της επιχείρησης (διοικητικός, λειτουργικός έλεγχος). Οι απόφοιτοι ΑΕΙ όταν συμπληρώσουν τρία (3) έτη προϋπηρεσίας, συνεχίζουν μισθολογικά στον πίνακα Α της παραγράφου IV . Οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ όταν συμπληρώσουν τρία (3) έτη προϋπηρεσίας, συνεχίζουν μισθολογικά στον πίνακα Α της παραγράφου IV.

 1. Σύμβουλοι, δικηγόροι, αναλυτές μηχανογράφησης, προγραμματιστές μηχανογράφησης, ηλεκτρονικοί τεχνικοί hardware, στατιστικολόγοι που παρέχουν υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης και εργάζονται σε εταιρία παροχής οικομικοκοτεχνικών υπηρεσιών: ξεκινούν μισθολογικά από τον πίνακα Β της παραγράφου IV. Οι απόφοιτοι ΑΕΙ όταν συμπληρώσουν τρία (3) έτη προϋπηρεσίας, συνεχίζουν μισθολογικά στον πίνακα Α της παραγράφου IV. Οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ όταν συμπληρώσουν τρία (3) έτη προϋπηρεσίας, συνεχίζουν μισθολογικά στον πίνακα Α της παραγράφου IV.
 2. Σύμβουλοι: Εκπονούν χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχουν χρηματοοικονομικές συμβουλές

 

 1. Βασικά μισθολόγια

 Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών, ελεγκτών, βοηθών λογιστών, συμβούλων, αναλυτών μηχανογράφησης, προγραμματιστών μηχανογράφησης, ηλεκτρονικών τεχνικών hardware, στατιστικολόγων ανεξάρτητα φύλλου, διαμορφώνονται την 1η Ιανουαρίου 2017, όπως στους πίνακες Α και Β:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.

 Έτη

Βασικοί μισθοί

υπηρεσίας

από 1.01.2017
0 – 2 1.006,74
2 – 4 1.060,59
4 – 6 1.096,58
6 – 8 1.147,05
8 – 10 1.191,42
10 – 12 1.217,12
12 – 14 1.258,74
14 – 16 1.295,64
16 – 18 1.334,85
18 – 20 1.373,64
20 – 21 1.387,69
21 – 22 1.397,03
22 – 23 1.406,82
23 – 24 1.421,32
24 – 25 1.435,32
25 – 26 1.448,87
26 – 27 1.463,36
27 – 28 1.479,70
28 – 29 1.488,11
29 – 30 1.499,81
30 – 31 1.516,16
31 – 32 1.533,45
32 – 33 1.555,38
33 – 34 1.578,30
34 – 35 1.597,91

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.

Έτη

Βασικοί μισθοί

υπηρεσίας

από 1.01.2017
0 – 2 912,01
2 – 4 937,7
4 – 6 962,48
6 – 8 996,14
8 – 10 1.032,11
10 – 12 1.068,57
12 – 14 1.116,21
14 – 16 1.155,46
16 – 18 1.183,02

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Έτη

υπηρεσίας

Βασικοί μισθοί

από 1/01/2017

 

0-2 850,18
2-4 882,35
4-6 889,88
6-8 961,78
8-9 970,28
9-10 1.038,36
10-12 1.041,68
12-14 1.050,22
14-16 1.057,30
16-18 1.066,28
18-20 1.081,87
20-21 1.095,13
21-22 1.107,88
22-23 1.120,66
23-24 1.133,43
24-25 1.146,17
25-26 1.158,47
26-27 1.172,17
27-28 1.184,47
28-29 1.197,73
29-30 1.209,55
30-31 1.223,27
31-32 1.235,57
32-33 1.248,78
33-34 1.261,09
34-35 1.273,85

 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έτη

υπηρεσίας

Βασικοί μισθοί

από 1/01/2017

 

0-2 889,88
2-4 914,04
4-6 945,69
6-8 986,35
8-9 993,90
9-10 1.057,30
10-12 1.066,28
12-14 1.073,84
14-16 1.090,37
16-18 1.114,07
18-20 1.129,65
20-21 1.143,37
21-22 1.155,65
22-23 1.168,89
23-24 1.180,71
24-25 1.194,43
25-26 1.206,71
26-27 1.219,95
27-28 1.232,72
28-29 1.245,50
29-30 1.258,24
30-31 1.270,55
31-32 1.284,29
32-33 1.296,60
33-34 1.309,77
34-35 1.322,08

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ

 

Έτη υπηρεσίας

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

Από 1/01/2017

0-2 842,14
2-4 874,34
4-6 882,35
6-8 954,23
8-9 961,78
9-10 1.029,85
10-12 1.034,56
12-14 1.041,68
14-16 1.050,22
16-18 1.057,30
18-20 1.066,28
20-21 1.070,07
21-22 1.073,84
22-23 1.078,08
23-24 1.081,87
24-25 1.097,97
25-26 1.114,07
26-27 1.129,65
27-28 1.138,65
28-29 1.146,17
29-30 1.162,74
30-31 1.170,78
31-32 1.177,85
32-33 1.194,43
33-34 1.202,44
34-35 1.218,54

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ

Έτη ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΑΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
υπηρεσίας ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΡΙΕΤΙΩΝ ΑΝΘΥΓ/ΝΗΣ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από 1/01/2017 6%
ανά τριετία 5%
0-3 37,32 0 1,87
3-6 37,32 2,24 1,87
6-9 37,32 4,48 1,87
9-12 37,32 6,72 1,87
12-15 37,32 8,96 1,87
15-18 37,32 11,2 1,87
18-35 37,32 13,44 1,87

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΘΥΡΩΡΟΙ

Έτη

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ

υπηρεσίας

  ΦΥΛΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ­ΠΟΣΤΟΛΩΝ-
ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ
Από 1/01/2017 10%
0- 3 949,95 95
3-6 1.044,98 104,5
6-9 1.137,22 113,72
9-12 1.227,54 122,75
12-15 1.317,84 131,78
15-18 1.407,19 140,72
18-35 1.502,21 150,22

Από 1/1/12017 μετά τη συμπλήρωση των 35 ετών, σε όλους τους υπαγομένους σε αυτή τη σύμβαση, οι βασικοί μισθοί αυξάνονται για κάθε έτος υπηρεσίας κατά 14,51 ευρώ.

 V. Ωράριο

1.Τα κατώτατα όρια μισθών που καθορίζονται στο άρθρο IV αυτής της σύμβασης, ισχύουν για 40ωρη βδομαδιάτικη εργασία πέντε ημερών, 8 ώρες ημερησίως, εκτός αν εφαρμόζεται μικρότερη σε χρονική διάρκεια βδομαδιάτικη εργασία με πιο ευνοϊκούς όρους, το δε ημερήσιο ωράριο είναι συνεχές. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας τους, δικαιούνται διάλειμμα 30 λεπτών της ώρας κατά τη διάρκεια του ημερήσιου ωραρίου με αποδοχές.

Για τυχόν απασχόληση των μισθωτών που αναφέρονται στη σύμβαση αυτή, το Σάββατο, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κυριακής αργίας (ανάπαυσης) και άλλων εξαιρέσιμων ημερών.

 1. Το ωράριο για όσους φοιτούν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ περιορίζεται σε πέντε (5) ώρες την ημέρα. Οι αποδοχές αυτών των εργαζομένων είναι πλήρεις σύμφωνα με τη ΣΣΕ της Π.Ο.Λ.
 2. Στους εργαζόμενους της παρούσας σύμβασης που απασχολούνται σε επιχειρήσεις κ.λ.π., που στο προσωπικό έχει καθιερωθεί με Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή οποιαδήποτε ρύθμιση 5νθήμερη εβδομαδιαία εργασία, ισχύει και γι’ αυτούς το πενθήμερο με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Για τους εργαζόμενους σε βιομηχανίες που είναι μέλη του Σ.Ε.Β. ισχύει η με αριθ. 25/83 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών, σε ότι αφορά την εβδομάδα των πέντε ημερών και τον τρόπο ρύθμισης των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων ρυθμίζονται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 25/83 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών

4. Για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ απαγορεύεται η νυχτερινή εργασία.

VI. Επιδόματα

 1. Στους υπαγόμενους σ’ αυτή τη σύμβαση έγγαμους μισθωτούς, ανεξάρτητα από φύλο και χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση, χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους χήρους – χήρες και διαζευγμένους – ες.

2.  Χορηγείται επίδομα τέκνων εκ ποσοστού 5% για κάθε παιδί και μέχρι τεσσάρων παιδιών.

Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στις εν διαζεύξει ή εν χηρεία τελούσες γυναίκες εργαζόμενες.

Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στις έγγαμες μητέρες, έστω και αν ο σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.

Σε περίπτωση που η γυναίκα εργαζόμενη, για τον πιο πάνω λόγο, δεν λαμβάνει το επίδομα τέκνων από τον εργοδότη, θα λαμβάνει αυτό από τον Ο.Α.Ε.Δ., θεωρούμενη ότι η ρύθμιση αυτή δεν καλύπτει το επίδομα τέκνων για την πιο πάνω κατηγορία εργαζομένων γυναικών.

Παρέχεται το δικαίωμα στους συζύγους (άνδρες και γυναίκες) που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, να ζητήσουν εγγράφως από την επιχείρηση τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων και στους δύο από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος (στον οποίο δεν καταβαλλόταν επίδομα τέκνων από τον εργοδότη του), υποχρεούται να προσκομίσει από τον Ο.Α.Ε.Δ. βεβαίωση διακοπής του επιδόματος τέκνων, ώστε να καταβληθεί τούτο από τον εργοδότη.

Το επίδομα τέκνων χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους εφόσον αυτά είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Εάν τα τέκνα σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ η επιδότηση παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Παρέχεται στον εργαζόμενο δικαίωμα, μέσα σε 15 ημέρες από την πρόσληψη ή επέλευση του γεγονότος (γεννήσεως παιδιού)  να γνωστοποιήσει έγγραφα στον εργοδότη ότι επιλέγει για την καταβολή σ’ αυτόν του επιδόματος παιδιών διαζευκτικά ή από τον εργοδότη ή από τον ΟΑΕΔ.

3.Στους πτυχιούχους οποιουδήποτε ΑΕΙ ή άλλης ισότιμης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού χορηγείται επιστημονικό επίδομα εκ ποσοστού 18% στον βασικό μηνιαίο μισθό.

Το ίδιο επίδομα, αλλά σε ποσοστό 13% χορηγείται και στους πτυχιούχους σχολών Α.Τ.Ε.Ι.

 1. Εργαζόμενοι που είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων από το κράτος ΙΕΚ Τμήματος Οικονομίας & Διοίκησης εντάσσονται στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο που θα εντάσσονταν με βάση τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους και μέχρι εξαντλήσεως της κλίμακας των ετών υπηρεσίας τους.

 5.Προκειμένου για τους εργαζόμενους που υπηρετούν ήδη σε εργοδότη και λαμβάνουν πτυχίο των παραπάνω σχολών, εντάσσονται στο επόμενο μι­σθολογικό κλιμάκιο από της καταθέσεως του πτυχίου τους στην επιχείρηση. 

 1. Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές, τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με την σύνταξη του Ισολογισμού, χορηγείται μία φορά τον χρόνο και μέσα σ’ ένα μήνα από την περάτωση της σύνταξης του Ισολογισμού επίδομα ίσο με το 80% του συνόλου των νομίμων αποδοχών.

Ειδικότερα σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λ.π., στις οποίες α) ο αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα, είτε β) ο αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στα χωριστά τμήματα αυτού, στο κεντρικό λογιστήριο, υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λ.π., υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα, το επίδομα Ισολογισμού καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών. 

 1. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση και απασχολούνται με τον τακτικό ή τον φορολογικό έλεγχο, χορηγείται μία φορά το χρόνο και μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση των εργασιών επίδομα ίσο με το 80% του συνόλου των νομίμων αποδοχών.
 2. Λογιστές, βοηθοί λογιστές, ελεγκτές, ασκούμενοι ελεγκτές, σύμβουλοι, δικηγόροι, αναλυτές μηχανογράφησης, προγραμματιστές μηχανογράφησης, ηλεκτρονικοί τεχνικοί hardware, στατιστικολόγοι που έχουν συμπληρώσει 6 χρόνια υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και είναι:

α. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου ΜΑΣΤΕΡ ή αντίστοιχου τίτλου, εντάσσονται στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από της συμπληρώσεως του 6ου έτους υπηρεσίας, από εκείνο στο οποίο θα εντάσσονταν, με βάση τα έτη υπηρεσίας τους και

β. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από της συμπληρώσεως επίσης του 6ου έτους υπηρεσίας, εντάσσονται στο μεθεπόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, από εκείνο στο οποίο θα εντάσσονταν με βάση τα έτη υπηρεσίας τους.

9. Όσοι από τους μισθωτούς που υπάγονται σ’ αυτή τη σύμβαση απασχολούνται και με εισπράξεις και πληρωμές χρηματικών ποσών, δικαιούνται επίδομα διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 8% επί των βασικών μηνιαίων μισθών.

10. Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 15% στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή και χειρίζονται Η/Υ.

11. Προϊστάμενος Λογιστηρίου επιχειρήσεως, ο οποίος έχει την ευθύνη του λογιστικού συστήματος ολόκληρης της επιχείρησης, που απασχολεί τρεις λογιστές ή βοηθούς λογιστές και πάνω, συμπεριλαμβανομένου και του προϊσταμένου, δικαιούται προσαύξηση εκ ποσοστού 10% υπολογιζόμενη επί των βασικών μηνιαίων μισθών.

12. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση πρέπει να διευκολύνονται για τη μεταφορά όταν πρόκειται για την κάλυψη επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η χιλιομετρική αποζημίωση ορίζεται 0,35€ ανά χιλιόμετρο και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την τιμή της βενζίνης. Το 0,35€ ανά χιλιόμετρο αντιστοιχεί σε τιμή βενζίνης 1,70€ ανά λίτρο. 

 1. Πρόσθετες αποδοχές ενός δεκαπενθήμερου, καταβάλλονται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές για την εντατική εργασία τους μετά το τέλος της κανονικής χρονιάτικης άδειας. Τις ίδιες πρόσθετες αποδοχές δικαιούνται και όσοι απουσιάζουν για λόγους ασθένειας πέραν των εικοσιπέντε (25) ημερών και στο διάστημα αυτό ο εργοδότης δεν πήρε μέτρα για την ενημέρωση των Λογιστικών Βιβλίων.
 2. Στους εργαζόμενους που υπάγονται σ’ αυτήν την απόφαση και απασχολούνται σε χώρους ανθυγιεινής εργασίας, όπως διυλιστήρια, εργοστάσια χημικής βιομηχανίας, νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα και, κλινικές εν γένει και ινστιτούτα ή τμήματα αυτών, χορηγείται ειδικό επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών.
 3. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή και που απασχολούνται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές και Νοσοκομεία χορηγείται τροφή με την προϋπόθεση ότι χορηγείται αυτή και στο υπόλοιπο διοικητικό. προσωπικό. Ειδικά για τους λογιστές και βοηθούς που απασχολούνται σε κλινικές, χορηγείται από 1.01.2017 επίδομα τροφής 1,00 ευρώ για κάθε εργάσιμη ημέρα, εφόσον δεν παρέχεται τροφή
 4. Όσοι από τους εργαζόμενους της παρούσας, κάνουν χρήση των γνώσεών τους σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 5%.
 5. Εκτός έδρας αμοιβή: Η απασχόληση και η διανυκτέρευση των μισθωτών σε άλλο τόπο μακριά από την έδρα τους, δημιουργεί υποχρέωση στον εργοδότη να τους καταβάλλει, πέρα από το μισθό τους όλα τα έξοδα του ταξιδιού τους και επί πλέον ειδική ημερήσια αποζημίωση. Η αμοιβή για την εργασία είναι ακριβώς ίση με την αμοιβή που θα έπαιρνε ο μισθωτός αν εργαζόταν στην έδρα του. Σε περίπτωση που ο μισθωτός κατά την παραμονή εκτός έδρας απασχολείται υπερωριακώς ή κατά την Κυριακή, γιορτή ή νύκτα , η αμοιβή προσαυξάνεται αναλόγως. Η αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση είναι ανεξάρτητο από τις ώρες απασχόλησης του μισθωτού, συσχετίζεται μόνο με τις διανυκτερεύσεις αυτού εκτός έδρας και έχει σκοπό να καλύψει τα έξοδα της εκτός έδρας διαμονής του. Η αποζημίωση αυτή είναι ίση προς ένα (1) ημερομίσθιο ή προς το 1/25 του νόμιμου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό. Επίσης, τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διανυκτέρευσης καλύπτονται από τον εργοδότη.
 6. Επιδόματα ή άλλες παροχές που προβλέπονται από άλλες συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις και αφορούν ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος εργασίας, καταβάλλονται και στους εργαζόμενους της παρούσας που απασχολούνται κάτω απ’ τις ίδιες συνθήκες. 

VII. Προϋπηρεσία

Σαν προϋπηρεσία των εργαζόμενων που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση λογίζεται η σε οποιονδήποτε εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο άσκηση του επαγγέλματος, ως ενιαία λογιζόμενη.

Προσμετρείται κάθε προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε συναφή και ομότιμα καθήκοντα.

Προϋπηρεσία βοηθού λογιστή, και υπαλλήλου γραφείου, που έχει προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του μισθού βοηθού λογιστή, θα προσμετράτε και για τον υπολογισμό του μισθού του λογιστή, όταν ο μισθωτός αποκτήσει την ιδιότητα του λογιστή.

Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων εργαζομένων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωσή τους, κατατιθέμενη κατά την πρόσληψη τους στον εργοδότη, συνοδευομένη δε, εντός τριμήνου προθεσμίας από της προσλήψεως, από τα απαραίτητα πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους εργάστηκαν ή κατά περίπτωση του αρμοδίου οικονομικού εφόρου.

Σε εμπρόθεσμη, δηλαδή εντός τριμήνου, από της πρόσληψης και δήλωσης προσαγωγής του πιστοποιητικού, η προϋπηρεσία λογίζεται αποδειχθείσα από της προσλήψεως και δήλωσης.

Εάν με τα πιστοποιητικά αποδεικνύεται υπηρεσία μεγαλύτερη της δηλωθείσας ή υποβληθούν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας χωρίς να έχει κατατεθεί σχετική δήλωση κατά την πρόσληψη, το δικαίωμα για την απόληψή του, βάσει της προϋπηρεσίας αυτής, υψηλότερου μισθού, γεννάται από της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών.

Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων, εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται με δηλώσεις συνοδευόμενες εντός τριμήνου από της δημοσίευσης της απόφασης αυτής με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των πιο πάνω ρυθμίσεων.

Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, όταν λυθεί η εργασιακή σχέση, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον εργαζόμεν  

VIII. Άδεια ανάπαυσης και λοιπές άδειες

 1. Ετήσια άδεια. Εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση δικαιούνται κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος της πρόσληψής τους 2 ημέρες άδεια κάθε μήνα και μέχρι συμπληρώσεως των 20 εργάσιμων ημερών προκειμένου για πενθήμερη εργασία ή 24 εργάσιμων ημερών προκειμένου για εξαήμερη εργασία. Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος από την πρόσληψη και στο σημείο που ο εργαζόμενος συμπληρώνει 12 μήνες εργασία, η άδεια αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα, δηλαδή φθάνει μέχρι τις 21 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο, και τις 25  εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο. Κατά τοτρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμεναο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια του σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο  ή τις 26 εργάσιμες  ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης μέσα στο τρίτο ημερολογιακό έτος.

Εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση και που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο και είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εργάζονται πενθήμερο.

Εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση και που έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία 15 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται επιπλέον άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας για κάθε πρόσθετη πενταετία προϋπηρεσίας.

 1. Άδεια γάμου. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή χορηγείται σε περίπτωση γάμου άδεια με αποδοχές έξι (6) ημερών. 
 1. Σε όλες τις εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση ανεξαρτήτως φορέα ιατροφαρμακευτικής και συνταξιοδοτικής ασφάλισης, δίνεται άδεια δυο μήνες πριν και έξι μήνες μετά τον τοκετό με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Η εργαζόμενη μητέρα ή ο εργαζόμενος πατέρας, δικαιούνται άδεια ενός χρόνου με αποδοχές, μετά την άδεια τοκετού. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται σαν συντάξιμος. Ο χρόνος αποχής από την εργασία – προ και μετά τον τοκετό – καθώς και η γονική άδεια φροντίδας ανηλίκων, θεωρείται χρόνος υπηρεσίας και συνυπολογίζεται για τη χορήγηση των επιδομάτων εορτών και προσμετρείται στον χρόνο προϋπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, παρέχεται άδεια με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα κατά τις ημέρες που η εργαζόμενη διενεργεί ιατρικές εξετάσεις ή επεμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ), παρέχεται άδεια με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα κατά τις ημέρες που οι εργαζόμενοι (άνδρας ή γυναίκα) διενεργούν ιατρικές εξετάσεις ή επεμβάσεις.

Οι εργαζόμενοι γονείς, που έχουν παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών, τα οποία πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο ή παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσής τους. Η διάρκεια της άδειας αυτής μπορεί να φτάσει για κάθε ημερολογιακό έτος μέχρι οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες και είναι με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Άδεια γονικής φροντίδας δικαιούνται επίσης οι θετοί γονείς καθώς και οι γονείς που απέκτησαν παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

 1. Γονική άδεια ανατροφής.

– Γονέας εργαζόμενος, εάν:

α. Έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και

β. Ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών.

– Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της μπορεί να φθάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 1483/1984. 

 1. Μειωμένο ωράριο – Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών:

α. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα δύο ετών από την λήξη της άδειας λοχείας είτε να διακόπτουν την εργασία τους για δυο ώρες κάθε μέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά δύο ώρες κάθε μέρα και κατά μία ώρα για τα επόμενα δύο χρόνια. Η άδεια χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

β. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του, ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.

γ. Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

δ. Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρη­σης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών. 

 1. Η άδεια του άρθρου 7 του ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωμένων παιδιών, καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα κατ’ έτος εφόσον ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη έχουν τρία παιδιά και πάνω. 
 1. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση.
  Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. 
 1. Άδεια λόγω AIDS.

Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές. 

 1. Μερική απασχόληση.

Στους εργαζόμενους που καλύπτονται από σχέση εργασίας με μερική απασχόληση παρέχονται:

 • Δυνατότητες συμμετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελματικής κατάρτισης που εφαρμόζει η επιχείρηση κάτω από συνθήκες ανάλογες με εκείνες που αφορούν τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου.
 • Οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεση των άλλων εργαζομένων στην επιχείρηση.
  • Ίση (αναλογική) μεταχείριση με τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και σύμβαση αορίστου χρόνου, ως προς την ετήσια άδεια, τις αποζημιώσεις, τα επιδόματα, τα προγράμματα πρόσθετης κοινωνικής ασφάλειας.
 1. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις.

α) Αυξάνεται σε 30 ημέρες, η άδεια της παρ. 1 άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και αν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.

Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά, είναι με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα.

β) Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή είναι με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου. Ειδικά για τους εργαζόμενους που παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης πιστοποίησης διά βίου μάθησης πχ. ACCA η άδεια αυτή διαρκεί για 3 ημέρες ανά εξεταζόμενο μάθημα.

 1. Η απουσία από την εργασία για λόγους συνδικαλιστικούς είναι με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση, καλυπτόμενη από τον εργοδότη και καθορίζεται ως εξής:
 • Ο Πρόεδρος της ΠΟΛ μπορεί να απουσιάζει για όσο διαρκεί η θητεία του.
 • Ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της ΠΟΛ μπορούν να απουσιάζουν 15 ημέρες κάθε μήνα.
 • Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της ΠΟΛ μπορούν να απουσιάζουν 9 ημέρες το μήνα.
 • Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας των σωματείων – μελών της ΠΟΛ μπορούν να απουσιάζουν 5 ημέρες κάθε μήνα.
 1. Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, που αποχωρούν από την εργασία τους λόγω συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας ή με ανήλικο τέκνο), το ποσοστό της αποζημίωσης είναι ίσο με το 50% της αποζημίωσης απόλυσης, όπως αυτή προβλέπεται από τον ν. 2112/20. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούνται το 60% της αποζημίωσης απόλυσης, όπως αυτή προβλέπεται από τον ν. 2112/20.
 2. Η επιμόρφωση τον λογιστών, ελεγκτών και λοιπών ειδικοτήτων θα πρέπει να γίνεται μέσα στον εργάσιμο χρόνο και εάν όχι, να πληρώνεται ως υπερωρία.                              
 3. ΙΧ. Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης.

Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.

Χ. Πρακτική άσκηση – Κρατικά Προγράμματα απασχόλησης ή κατάρτισης

Οι εργαζόμενοι μέσω πρακτικής άσκησης και κρατικών προγραμμάτων απασχόλησης ή κατάρτισης υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ βάσει καθηκόντων που τους ανατίθενται. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να τους απασχολεί με τις αντίστοιχες ειδικότητες, αντίστοιχες αποδοχές και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

ΧΙ. Λοιπές διατάξεις

 1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των εκατό (100) εργαζόμενους υποχρεώνονται να παρέχουν στους εργαζόμενους υπηρεσίες παιδικών σταθμών για τα παιδιά ηλικιών 0-4 ετών χωρίς καμία επιβάρυνση για τους εργαζόμενους.
 2. Η μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζόμενων που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ βασίζεται στους όρους της ΣΣΕ και όχι σε οποιοδήποτε εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης ή εσωτερικό κανονισμό επιχείρησης – εργοδότη.
 3. Για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, αυτή έχει καθολική ισχύ και υποχρεωτικότητα, υπερισχύει εσωτερικών κανονισμών, εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης, ατομικών συμβάσεων εργασίας.
 4. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, ή καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές, ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου αυτού που προβλέπονται από νόμους, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από αυτήν την Σ.Σ.Ε. και εξακολουθούν να ισχύουν.
 5. Με την ισχύ της παρούσας ΣΣΕ, παύει να ισχύει ο ηλικιακός διαχωρισμός άνω και κάτω των 25 ετών και ο αντίστοιχος διαχωρισμός στις αμοιβές 586€ και 511€ μικτά. Κανένας εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να αμείβεται με λιγότερα από 751€ μικτά.
Κατηγορίες: ΣΣΕ